ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมยุรี บุษบงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันนูรีม๊ะ ดอเล๊าะ
ครูผู้สอน ชั้นป.1-2

นางสาวซูรียานี มะเร๊ะ
ครูผู้สอน ชั้นป.3,ป.6

นางมยุรี บุษบงค์
ครูผู้สอน ชั้นป.4-5