ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

นางอุษณีย์ อูเซ็ง
ครูพี่เลี้ยง เด็กพิการ