ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายราเชษฐ์ กุลาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพาสียะ ยีเฮง
ครูผู้สอน ชั้นป.1/1

นางอารียา ศรีแก้วอ่อน
ครูผู้สอน ชั้นป.1/2

นางสาวสารีป๊ะ กอวาอูตู
ครูผู้สอน ชั้นป.2

นายราเชษฐ์ กุลาม
ครูผู้สอน ชั้นป.3-ป.5

นางซาพูเราะห์ มีชัย
ครูผู้สอน ชั้นป.6