ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรอมล๊ะ สมาด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพาตีเมาะ เตมะ
ครูผู้สอน ชั้นป.1

นางอามีเน๊าะ ปาทาน
ครูผู้สอน ชั้นป.2/1

นางอนงค์ ยุคง
ครูผู้สอน ชั้นป.2/2

นางรอกาเย๊าะ อะมิแซ
ครูผู้สอน ชั้นป.3/1

นางฤทัยรัตน์ รุ่งเรือง
ครูผู้สอน ชั้นป.3/2

นางนาริษา สาและ
ครูผู้สอน ชั้นป.4

นางสาวรอมล๊ะ สมาด
ครูผู้สอน ชั้นป.5

นางสาวฟารีดา กาหลง
ครูผู้สอน ชั้นป.6

นางสาวจามีล๊ะ บอเห็ง
พนักงานราชการสอนอิสลามศึกษา ชั้นป.1-6

นางสาวคอดีเย๊าะ กามาเซะ
วิทยากรแบบเข้มสอนอิสลามศึกษา ชั้นป.1-6

นางสาวหาลีเมาะ วาหลง
วิทยากรแบบเข้มสอนอิสลามศึกษา ชั้นป.1-6

นางสาวนูรดีนา เจ๊ะแต
วิทยากรแบบเข้มสอนอิสลามศึกษา ชั้นป.1-6