ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพานี ดายามา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพานี ดายามา
ครูผู้สอน ชั้นป.1-6