ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน

นโยบายโรงเรียนบ้านรามัน

 1.  จัดการบริหารโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2.  ส่งเสริมรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน

3.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้  ความสามารถด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามแต่ศักยภาพของแต่ละบุคคล

5.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

6.   จัดทัศนศึกษานอกสถานที่  สร้างความตระหนักให้ครูมีความรัก  ความสามัคคี  มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ  สำนึกในหน้าที่และอยู่อย่างมีเกียรติ  ศักดิ์ศรีในสังคม

7.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

8.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนและปลูกฝังให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

9.  จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

10. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์การทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อมปลอดจากสิ่งเสพติดในโรงเรียนตามโรงเรียนสีขาว

11. ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพของตนเอง

12. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาครูและนักเรียน

13. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุนชน   จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางบริการความรู้แก่ชุมชน   นำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนการเรียนการสอน