ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนาอีด๊ะ อุชะมิ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพาสียะ ยีเฮง
ครูผู้สอน ชั้นป.1/1

นางอารียา ศรีแก้วอ่อน
ครูผู้สอน ชั้นป.1/2

นางสาวสารีป๊ะ กอวาอูตู
ครูผู้สอน ชั้นป.2

นางรอกาเย๊าะ อะมิแซ
ครูผู้สอน ชั้นป.3/1

นางฤทัยรัตน์ รุ่งเรือง
ครูผู้สอน ชั้นป.3/2

นางสาวนาริษา สาและ
ครูผู้สอน ชั้นป.4

นางนาอีด๊ะ อุชะมิ
ครูผู้สอน ชั้นป.5

นางสาวโนรอาซาร์ อดุลศรีศิลป์
ครูผู้สอน ชั้นป.6