ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพาตีเมาะ เตมะ
ครูผู้สอน ชั้นป.1

นางอามีเน๊าะ ปาทาน
ครูผู้สอน ชั้นป.2/1

นางอนงค์ ยุคง
ครูผู้สอน ชั้นป.2/2

นางสาวจามีล๊ะ บอเห็ง
ครูผู้สอน ชั้นป.3

นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์
ครูผู้สอน ชั้นป.4-6