ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางซากีย๊ะ อาบูเล๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพาสียะ ยีเฮง
ครูผู้สอน ชั้นป.1/1

นางอารียา ศรีแก้วอ่อน
ครูผู้สอน ชั้นป.1/2

นางอามีเน๊าะ ปาทาน
ครูผู้สอน ชั้นป.2/1

นางอนงค์ ยุคง
ครูผู้สอน ชั้นป.2/2

นางสาวรอกาเย๊าะ อะมิแซ
ครูผู้สอน ชั้นป.3/1

นางฤทัยรัตน์ รุ่งเรือง
ครูผู้สอน ชั้นป.3/2

นางนฤมล ยิงทา
ครูผู้สอน ชั้นป.4

นางซากีย๊ะ อาบูเล๊ะ
ครูผู้สอน ชั้นป.5

นางสาวยาวารี กายง
ครูผู้สอน ชั้นป.6

นางสาวฟารีดา กาหลง
ครูพิเศษ คลีนิคภาษาไทย