ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญาการศึกษา / วิสัยทัศน์
ปรัชญาการศึกษา / วิสัยทัศน์

ปรัชญาการศึกษา

การศึกษา   พัฒนาคน       พัฒนาชาติ

 

วิสัยทัศน์

                                                โรงเรียนบ้านรามันเป็นสถานศึกษาชั้นนำของชุมชนที่ทุกฝ่ายร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อให้

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง