ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางแวนากีเยาะ การีอุมา

หัวหน้าปฐมวัย

นางอุษณีย์ อุเซ็ง
ครูผู้สอน ชั้นอนุบาล1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางแวนากีเยาะ การีอุมา
ครูผู้สอน ชั้นอนุบาล2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวซูไวบ๊ะ ยีการอบา
ครูผู้สอน ชั้นอนุบาล2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเนาวรัตน์ รัตนมหันต์
ครูผู้สอน ชั้นอนุบาล3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางฉลวย สุวรรณเลิศ
ครูผู้สอน ชั้นอนุบาล3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2