ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ของนักเรียน / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของนักเรียน / เอกลักษณ์ของโรงเรียน
  1. อัตลักษณ์ของนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        แต่งกายดี  มีวินัย  น้ำใจงาม

         2. เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                       
                        สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง