ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย / เป้าประสงค์

พันธกิจ

              ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าอยู่ ปลอดภัย และให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ


เป้าหมาย

 1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน ๓-๔ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของทุกชั้นเรียน
 3. นักเรียนสามารถอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ได้ระดับดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักศาสนา
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีขวัญกำลังใจที่ดี
 6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนดารสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
 8. สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงามชุมชนสนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมสม่ำเสมอ
 เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 2. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรักในความเป็นชาติไทย มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
 4. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
 5. บริหารจัดการมุ่งเน้นประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
 6. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมนำสู่ประชาคมอาเซียน