ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน / อักษรย่อโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน / อักษรย่อโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
                
                  สีชมพู - น้ำเงิน

อักษรย่อโรงเรียน

                   ร.ม.