ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอาบัส สาเหล็ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสารีป๊ะ กอวาอูตู
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวรอมล๊ะ สมาด
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางนาอีด๊ะ อุชะมิ
หัวหน้างานวิชาการ

นางมยุรี อ่อนทอง
หัวหน้างานงบประมาณฯ