ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านรามัน
                           
    โรงเรียนบ้านรามัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแลในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 1  จังหวัดยะลา  ตั้งอยู่บนพื้นที่   7  ไร่   2  งาน  เป็นที่ดินของวัดสุนทรประชาราม  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  44  โดยแยกออกจากพื้นที่ของวัดทั้ง  27  ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1   ถนนเมืองรามัน  ตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ในเขตเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ
                                โรงเรียนบ้านรามัน  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนรามันห์  เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 7  และในบริเวณใกล้เคียงกันนี้มีอีกโรงเรียนหนึ่งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านกาบู”  ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                                เมื่อวันที่  1  เมษายน  2525  ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านรามันห์กับโรงเรียนบ้านกาบู  ทั้งสองโรงเรียนเข้าด้วยกันตามมติของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา  โดยใช้ชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านรามัน และแต่งตั้งนายเนือง   ติ้งมุข   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านรามัน  และวันที่  1  พฤษภาคม  2526  ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                                วันที่  30  กรกฎาคม  2528  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา  ได้แต่งตั้งนายประสงค์   กิ้มสวัสดิ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และแต่งตั้งนายเนือง   ติ้งมุข  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพัฒนาบาลอ
                                ปีการศึกษา  2534  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา  ได้แต่งตั้งนายประสงค์   กิ้มสวัสดิ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโกตาบารู  และแต่งตั้งนายประยูร   ปิ่นทองพันธ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านรามัน  และในวันที่  27  กรกฎาคม  2536  ได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
                                วันที่  15  กุมภาพันธ์  2539  ได้แต่งตั้งนายประยูร  ปิ่นทองพันธ์  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา  และแต่งตั้งนายอำนวย   ไมยฤทธ์   ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน
                                วันที่  1  ธันวาคม  2543  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา   ได้แต่งตั้งนายอำนวย   ไมยฤทธิ์   ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  และแต่งตั้งนายสรรเสริญ  วิเชียรรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร   มิตรภาพที่  200  ที่ระลึก  ส.ร.อ.  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน
                                วันที่   3  ตุลาคม  2551  ได้แต่งตั้งนายสมพงศ์   ลาเต๊ะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน
                                วันที่   11  พฤศจิกายน  2557  ได้แต่งตั้งนายอาบัส   สาเหล็ม  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาบาลอ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน