ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฮานาญจ์ ศรีอัญมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพาตีเมาะ เตมะ
ครูผู้สอน ชั้นป.1

นางอามีเน๊าะ ปาทาน
ครูผู้สอน ชั้นป.2/1

นางอนงค์ ยุคง
ครูผู้สอน ชั้นป.2/2

นางสาวจามีล๊ะ บอเห็ง
ครูผู้สอน ชั้นป.3

นางสาวฮานาญจ์ ศรีอัญมณี
ครูผู้สอน ชั้นป.4-6