ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสภาพชุมชน
ข้อมูลสภาพชุมชน
สภาพชุมชนโรงเรียนบ้านรามัน
1สภาพทางภูมิศาสตร์
โรงเรียนบ้านรามัน  รับผิดชอบนักเรียนในเขตบริการมี  3 หมู่บ้าน   คือ   หมู่ที่  1, 2 และ 6    ตำบลกายูบอเกาะ    อำเภอรามัน  จังหวัดยะลาซึ่งตำบลกายูบอเกาะ   มีเนื้อที่ประมาณ  18.16       ตารางกิโลเมตร (11,350 ไร่) สภาพพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และที่ราบลุ่ม เฉลี่ยเป็นพื้นที่ราบ ประมาณร้อยละ  70  ของพื้นที่ทั้งตำบล  ซึ่งเหมาะต่อการเกษตรประเภทสวนยางพารา  และสวนผลไม้  ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ  30   เหมาะแก่การทำนาข้าว   นอกนั้นเป็นพื้นที่ดอนมีภูเขาเตี้ยๆมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ประเภทคลอง  ลำห้วย  บึง  กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตำบล  ในหมู่ที่  1, 2, และ 3 ตำบลกายูบอเกาะ   มีประชากรประมาณ  4,916 คน เป็นชาย 2,439คน  และหญิง  2,477คน  มีกลุ่มบ้าน 11  กลุ่ม  ได้แก่
     1.  หมู่ที่ ๑กลุ่มบ้านตลาดบน  บ้านกำปงบารู  บ้านลีนา  และบ้านตลาดฆอฤาแก
     2.  หมู่ที่ ๒กลุ่มบ้านกาแฮ  บ้านตอแล  และบ้านตอแลใน
     3.  หมู่ที่ 6กลุ่มบ้านตลาดล่าง  บ้านฝั่งคลอง  และบ้านปายอยือนิ
 
2 สภาพเศรษฐกิจ/อาชีพ
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  75  ประกอบอาชีพธุรกิจการค้า  ร้อยละ  10  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  9  ประกอบอาชีพรับราชการและอื่นๆ  ร้อยละ  6  ประชากรมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี  30,000  บาท
                         
3 สภาพสังคม/ศาสนา
สภาพสังคมเป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง  การตั้งบ้านเรือนของประชากรมีลักษณะกระจาย  ย่านชุมชนหนาแน่นจะอยู่บริเวณถนนเมืองรามัน  และถนนจรูญวิถี   มีย่านเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่บริเวณที่ตั้งของส่วนราชการค่อนข้างหนาแน่น  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกายูบอเกาะ  นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  90  นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น  ร้อยละ  10
 
 
 4ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
          เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ดังนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญจึงเกี่ยวกับศาสนาทั้งสิ้น ได้แก่
ประเพณีของชาวไทยอิสลาม
          ประเพณีการถือศีลอด เดือนรอมฎอน
          ประเพณีงานเมาลิด
          ประเพณีการกวนอาซูรอ
          ประเพณีการเข้าสุนัตหมู่
          ประเพณีวันตรุษอีดิลฟิตรี
          ประเพณีวันตรุษอิดิลอัฏฮา
          ประเพณีการทำบุญวันรายอแน
ประเพณีของชาวไทยพุทธ  
ประเพณีรดน้ำสงกรานต์
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแห่เรือพระ
ประเพณีวันสารทไทย
 
5อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลกอตอตือร๊ะอำเภอรามัน      จังหวัดยะลา
ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลบาลอ  ตำบลตะโล๊ะหะลออำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลอาซ่อง     อำเภอรามัน      จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลกาลูปัง  ตำบลยะต๊ะ  อำเภอรามัน    จังหวัดยะลา
 
6การคมนาคม
       การคมนาคมของตำบลกายูบอเกาะ มีการคมนาคมทางบก  โดยมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้
       1. ทางรถยนต์  ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4060  สายยะลา – รามัน 
           ระยะทาง 22  กิโลเมตร  เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลาดยางและภายในหมู่บ้าน
           มีถนนเชื่อมติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน
       2. ทางรถไฟ  มีเส้นทางรถไฟผ่านที่สถานีรามัน   หมู่ที่  1 ตำบลกายูบอเกาะ