ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุ ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 โดยมี นายอาบัส  สาเหล็ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรามัน และนางสาวฟารีดา  กาหลง  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,20:41   อ่าน 530 ครั้ง