ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านรามัน
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐   นายจีรยุทธ  วิชญรักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑    นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่    นางวัฒนา ทิพย์ภักดี   นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.ยล.๑  ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ศูนย์ยะลา  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๖๐ ได้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งกำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของ โรงเรียนรามัน  เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,19:13   อ่าน 393 ครั้ง