ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

นางสาวรอมล๊ะ สมาด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

นางพาตีเมาะ เตมะ
ครูผู้สอน ชั้นป.1

นางอนงค์ ยุคง
ครูผู้สอน ชั้นป.2

นางสาวจามีล๊ะ บอเห็ง
ครูผู้สอน ชั้นป.3

นางนฤมล ยิงทา
ครูผู้สอน ชั้นป.4/1

นางนาริษา สาและ
ครูผู้สอน ชั้นป.4/2

นางสาวรอมล๊ะ สมาด
ครูผู้สอน ชั้นป.5

นางสาวฟารีดา กาหลง
ครูผู้สอน ชั้นป.6