ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน

นางพาสียะ ยีเฮง
ครู คศ.2
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางอารียา ศรีแก้วอ่อน
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวซูไวบ๊ะ ยีการอบา
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฤทัยรัตน์ รุ่งเรือง
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ป.3

นางสาวโนรอาซาร์ อดุลศรีศิลป์
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนาริษา สาและ
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวยาวารี กายง
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอนงค์ ยุคง
ครูสุขศึกษา

นายพานี ดายามา
ครูสุขศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2