ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น

นางนาอีด๊ะ อุชะมิ
หัวหน้างานวิชาการ

นางอุษณีย์ อุเซ็ง
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางแวนากีเยาะ การีอุมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวซูไวบ๊ะ ยีการอบา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเนาวรัตน์ รัตนมหันต์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางฉลวย สุวรรณเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางพาสียะ ยีเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอารียา ศรีแก้วอ่อน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอามีเน๊าะ ปาทาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอนงค์ ยุคง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรอกาเย๊าะ อะมิแซ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางฤทัยรัตน์ รุ่งเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนฤมล ยิงทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนาริษา สาและ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางซากีย๊ะ อาบูเล๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายราเชษฐ์ กุลาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางซาพูเราะห์ มีชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวยาวารี กายง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวซูรียานี มะเร๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3