ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 178.3 KB 94
SAR ปี2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 98
แผนพัฒนาฯ 3ปี 2558-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.37 KB 87
ประเมินความพึงพอใจจิตอาสา Word Document ขนาดไฟล์ 36.54 KB 81
บันทึกการจัดกิจกรรมจิตอาสาแต่ละกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 80
รายการการจัดกิจกรรมจิตอาสาแต่ละกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.43 KB 81
รายงาน5บท จิตอาสา Word Document ขนาดไฟล์ 45.44 KB 84
ตารางบันทึกผลสัมฤทธิ์นักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 105
แผนพัฒนาการอ่านรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.5 KB 97
บันทึกการเผยแพร่ความรู้จากการไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 20.08 KB 108
บันทึกข้อความส่งแผนการสอน ก่อนและหลัง Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 134
คู่มือการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 15.58 KB 91
ทะเบียนใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 8753
ทะเบียนผลิตสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 1123
รายงานการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 17.32 KB 98
แฟ้มพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 109
รายงานวิจัย5บท Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 86
รายงานโครงการ 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 96
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.93 KB 88
โครงการ ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 947.5 KB 137
สรุปข้อมูลการอ่านเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 96
สาเหตุการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 95
รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 443 KB 160
ใบลงทะเบียนงานประชุมสัมมนาฯ 11 พ.ค. 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.54 KB 99
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
หลักฐานการจ่ายเงินค่าชุดนักเรียนปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 61
แผนพัฒนาการอ่านรายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 502 KB 103
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 102
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 22795
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 216 KB 161
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.89 KB 115
รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 244 KB 184
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 163
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 111
ใบเบิกเงินบุตร แบบ 7223 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 102
แบบฟอร์มค่ารักษา พยาบาลแบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 94
แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 125
แบบ 8708 (แนบรายงานการเดินทางฯ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 128
รายงานการเดินทาง Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 104
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 110
ใบนำส่ง ฝาก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 2295